Privacyverklaring JobTrans B.V.

In deze privacyverklaring verklaart JobTrans B.V. (hierna te noemen: "Wij" of "Ons") welke persoonsgegevens Wij van u verzamelen en verwerken, indien u onderstaande diensten of producten van Ons afneemt of op andere wijze in contact komt met Ons.

De in deze privacyverklaring met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij anders aangegeven.

Diensten
Wij leveren de navolgende diensten of producten (hierna te noemen: "Diensten"):

 • Cursussen;
 • Rijopleidingen; en
 • Werving & selectie. 

Vastlegging, verkrijging en verwerking van persoonsgegevens
Verstrekking persoonsgegevens door u

Uw gebruik van de Diensten kan met zich meebrengen dat u wordt gevraagd om persoonsgegevens aan Ons te verstrekken. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren.

Indien u persoonsgegevens aan Ons verstrekt, zullen Wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn van door u aan Ons verstrekte persoonsgegevens. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en u moet ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

Wij verwerken de volgende door u aan Ons verstrekte persoonsgegevens:

PersoonsgegevensWordt wel door Ons verwerktWordt niet door Ons verwerkt
Naamx
Adresx
Woonplaatsx
Telefoonnummerx
E-mailadresx
Identificatienummerx
Geboortedatumx
Geslachtx
Bankrekeningx
Locatiegegevensx
Online identificatorx
Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevensx
Biometrische gegevensx
Kopieën van uw identiteitsbewijzenx
Burgerservicenummerx
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (artikel 9 AVG)Wordt wel door Ons verwerktWordt niet door Ons verwerkt
Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijktx
Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijkenx
Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijkenx
Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijktx
Genetische gegevensx
Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoonx


Verkrijging persoonsgegevens door Ons uit externe bronnen

In aanvulling op de gegevens die u zelf aan Ons verstrekt, verwerken Wij aanvullende persoonsgegevens van u uit de volgende externe bronnen:

Externe bronWordt wel door Ons verwerktWordt niet door Ons verwerktIndien wel Verwerkt, informatie over de bron:
Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.x
Gebruiksgegevens over de Diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de Dienst.xBij een bezoek aan onze website worden uw gegevens bijgehouden in een logboek. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in hoe lang bezoekers op onze website actief zijn.
Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat afgeleid van uw IP-adres die Ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde Diensten gebruikt.xBij een bezoek aan onze website worden uw gegevens bijgehouden in een logboek. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen waar onze bezoekers op onze website zich bevinden ter aantrekkelijkheid van onze diensten.
Demografische gegevens die Wij kopen van derden.x
Commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site, als u verbinding maakt met de Diensten via die social media site.x
Gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen, zoals openbare overheidsdatabases of andere gegevens in het publieke domein.xEr wordt gebruik gemaakt van het informatie en reserveringen systeem voor opleiders; TOP/CBR.

Wij
Onze identiteit en contactgegevens:

Naam                          : JobTrans B.V.
Contactgegevens       : Nijverheidstraat 22, 8281 JE  Genemuiden (hoofdkantoor)
                                    Telefoonnummer 038 - 38 54 317
E-mail                         : [email protected]

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Om de Diensten aan u te kunnen verlenen; en
 • Om uw betalingen voor de levering van Diensten te verwerken.

Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens op een of meer van de volgende rechtsgrond:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; en
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Ons rust. 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers:

 • Hosting door een externe partij;
 • Inkopen van examens bij een externe partij;
 • Inkopen van cursussen bij een externe partij;
 • MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven; en
 • Subsidie instanties.

Termijn van opslag van persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens opslaan en verwerken gedurende de daarvoor wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen, bijvoorbeeld de fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Indien en voor zover de wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen zijn verstreken zullen Wij voor het bepalen van de periode gedurende welke Wij uw persoonsgegevens opslaan en verwerken de volgende criteria hanteren:

 • Of de persoonsgegevens nog langer noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u;
 • Hoe lang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van service en afhandeling van eventuele klachten nadat onze Diensten zijn beëindigd, daaronder begrepen de verjaringstermijn waarbinnen een eventuele vordering door u op ons vanwege de Diensten verjaart;
 • Of een eventueel door u gegeven toestemming niet is ingetrokken en dus nog van kracht is; en;
 • Of er een gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens te blijven bewaren. 

Uw rechten
U hebt het recht Ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt uw verzoek tot uitoefening van een of meer van uw rechten sturen naar het algemene
e-mailadres van JobTrans: [email protected].

Wij zullen, indien wettelijk vereist of zo nodig na verificatie van uw identiteit, uw verzoek binnen de wettelijk voorgeschreven termijn behandelen en toetsen aan de voorwaarden en uitzonderingen van de AVG en de UAVG met betrekking tot het door u ingeroepen recht en u informeren of en, zo ja, hoe aan uw verzoek zal worden voldaan.

Intrekking toestemming
Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht deze toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan. U realiseert zich dat door intrekking van uw toestemming, u geen gebruik meer kunt maken van de Diensten.

Klantrecht
Ondanks de zorgvuldigheid die Wij betrachten bij het verwerken van uw persoonsgegevens kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop Wij met uw persoonsgegevens om zijn gegaan. In dat geval kunt u een klacht indienen bij onze organisatie door een e-mail te sturen naar het algemene e-mailadres van JobTrans: [email protected].

Ook heeft het u recht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ons een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het postadres is:

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verplichting tot verstrekking
Dat wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken kan voortvloeien uit een wettelijke verplichting. Ook kan het verstrekken van de persoonsgegevens een contractuele verplichting zijn of een voorwaarde om een contract met ons af te sluiten. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Het gevolg van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens is dat u geen gebruik kunt maken van onze Diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Derde landen
Wij delen uw persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve de uitzondering die hierna onder het kopje ´´ Cookies`` wordt genoemd.

Cookies
Onze website(s) maakt/maken bij het aanbieden van de Diensten gebruik van functionele cookies, voor een goede werking van de website en een goede gebruikerservaring. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt te voldoen en zich te houden aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en onderhevig aan handhaving door de Federal Trade Commission. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies. Indien wij wel besluiten om tracking cookies te gebruiken, dan wordt door ons vooraf daarvoor toestemming aan u gevraagd.

Leadinfo
We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter
Op diverse pagina’s op Onze website kunnen knoppen zijn opgenomen waarmee informatie van Ons kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. Wij hebben daarop geen invloed.
In de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter kunt u zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op: 13-11-2018

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.